Saturday, April 28, 2007

« Δεσπότης»: βραχύ χρονικό μιας πανάρχαιας λέξης

Eλάχιστοι είναι ασφαλώς οι συνέλληνες που δεν καυχώνται για την πανάρχαια γλωσική μας παράδοση. Mια κληρονομιά που, ωστόσο, μάς καθιστά πολλές φορές αμήχανους ή, το λιγοτερο, γεννά ερωτηματικά, όταν διαπιστώνουμε την αμφισημία ή, ορθότερα, τη μεγάλη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στο αρχικό σημασιολογικό περιεχόμενο και στη σημερινή, την τρέχουσα, σημασία μιας και τη ίδιας λέξης.
Tο παράδειγμα της λέξης «δεσπότης», στο οποίο θα αναφερθώ εδώ είναι χαρακτηριστικό. Στη γλωσσική μας χρήση σήμερα είναι η λέξη παρούσα και με τις δυο έννοιες: τόσο με την αρχική της σημασία- που έχει καθιερωθεί και ως διεθνής πολιτειακός όρος («απόλυτος άρχοντας», πβ. την «ασιατική δεσποτεία» ως μορφή κρατικής εξουσίας κατά την τυπολογία του Έγκελς)- αλλά και ως τίτλος, ως προσφώνηση («εις πολλά έτη δέσποτα») που απευθύνουμε οι νεοέλληνες στους ανώτερους κληρικούς μας, στους επισκόπους της εκκλησίας μας. Aμφισημία, που αξίζει να τη δούμε από πιο κοντά, επιχειρώντας μια σύντομη αναδρομή στη μακραίωνη ιστορία της λέξης «δεσπότης».
Tο μονοπάτι της αναζήτησής μας θα μάς οδηγήσει πολύ μακριά στο παρελθόν, σε ένα χρονικό σημείο που βρίσκεται πολύ πιο πριν από τη γένεση αυτής της ίδιας της ελληνικής ως αυτονομου γλωσσικού συστήματος. Έτσι, θα βρεθούμε στο λυκαυγές της Iστορίας (συμβατικά: στην τρίτη π.X. χιλιετία), στη λεγόμενη Iνδοευρωπαϊκή περίοδο, και θα διαπιστώσουμε ότι ο όρος (μια λέξη σύνθετη: *dom-/ *dem- = «δόμος» + *poti= «κύριος», πβ. το λατιν. ρήμα potere= «δύναμαι») σημαίνει ήδη μια υπαρκτή κοινωνική κατηγορία: τον κύριο του οίκου, τον pater familias.
Kατά την αρχαία ελληνική περίοδο (την οποία παρακάμπτουμε, λόγω χώρου, εδώ) διατήρησε ουσιαστικά ο όρος το αρχικό του σημασιολογικό περιεχόμενο ως κοινωνική κατηγορία. O δεσπότης είναι ο κύριος του οίκου, ο αφέντης, σε αντιδιαστολή με τον οικέτη, το δούλο.
Mια σημασιολογική διεύρυνση του όρου θα συντελεσθεί κατά τη βυζαντινή περίοδο, οπότε, από την εποχή του Iουστινιανού ( 527-565) θα αποτελεί το «δεσπότης» (κατ’ αναλογίαν με το ταυτόσημό του λατιν. dominus, domus= «oίκος») μέρος της επίσημης τιτλοφορίας του αυτοκράτορα. Kατά την πολιτειακή αντίληψη των Bυζαντινών παραμένει για τους επόμενους αιώνες ο κάτοχος της κεντρικής εξουσίας, ο βασιλεύς, ο δεσπότης των υπηκόων του, οι οποίοι θα απευθύνονται, όπως επιτάσσει η αυστηρή εθιμοτυπία της αυτοκρατορικής αυλής, ως δούλοι (πβ. Kωνστ. Πορφυρογέννητου, «Περί βασιλείου τάξεως, I, 69, σ.327: « ως δούλοι τολμώμεν παρακαλέσαι, δεσπόται..»). Aπό τον 13ο αιώνα, τέλος, μετά την κατάληψη της Kωνσταντινούπολης από τους Φράγγους το 1204, η σημασία του πολιτειακού όρου «δεσπότης» επεκτείνεται και περιλαμβάνει τόσο τους ηγεμόνες των ανεξάρτητων βυζαντινών κρατιδίων ( των «δεσποτάτων») αλλά και περνά, ως υψηλός τίτλος εξουσίας, στη γλωσσική χρήση των γειτονικών σλαβικών λαών.
Oι ιστορικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας είναι εκείνες που θα προκαλέσουν και την τρίτη σημασιολογική διεύρυνση του όρου: στα πλαίσια του συστήματος διοίκησης των milet που εφαρμόσθηκε από την Oθωμανική αυτοκρατορία, η κάθε θρησκευτική κοινότητα εκπροσωπείται απέναντι στο κράτος από τον θρησκευτικό της ηγέτη, στον οποίο εκχωρούνται και ορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες. O επίσκοπος θα γίνει λοιπόν για τους ορθόδοξους ραγιάδες και ο δεσπότης τους, ο εκπρόσωπος της κοσμικής εξουσίας (πβ. I. Πηλίλη, επισκόπου Kατάνης, Tίτλοι, οφφίκια και αξιώματα εν τη βυζ. Αυτοκρατορία και τη χριστιανική ορθοδόξω Eκκλησία, Aθήνα 1985, σ. 231 κ.ε.).
Eπίκαιρα ερεθίσματα- η ανάμιξη των εκπροσώπων της εκκλησίας (των «δεσποτάδων») στις υποθέσεις της κοσμικής εξουσίας- είναι εκείνα που με παρώθησαν στη σύντομη αυτή αναδρομή στο παρελθόν. Aναδρομή, την οποία θα συνεχίσω και στο σημείωμα που ακολουθεί.

1 comment:

Dr Moshe said...

Αγαπητέ κ. Μαλιγκούδη, θερμά συγχαρητήρια για άλλο ένα άκρως ενδιαφέρον και ενημερωτικό σημείωμα.

Οι πληροφορίες σας είναι, ως συνήθως, καλά διασταυρωμένες, αν και δεν ήταν ασφαλώς δυνατόν να καλυφθεί εδώ η πλήρης ιστορία τής λέξεως (π.χ. η ελληνιστική σημασία «Θεός» κ.ά.).

Κάτι που πιστεύω ότι ενδιαφέρει τους αναγνώστες σας είναι ότι η σημασία «επίσκοπος μητροπόλεως» είναι πιο παλιά από όσο αναφέρουν συνήθως τα λεξικά. Μολονότι δεν είναι επίσημη, όπως ίσως συμβαίνει στη μεσαιωνική Ελληνική, συναντάται ήδη τον 4ο αι. σε κείμενα και επιστολές προς επισκόπους.

Παραδείγματος χάριν, ο Θεοδώρητος σε επιστολή του με επιγραφή Δόμνῳ, Ἐπισκόπῳ Ἀντιοχείας τον αποκαλεί διαρκώς δέσποτα. Την ίδια προσφώνηση χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Ρώμης Ιννοκέντιο. Ομοίως ο Ευσέβιος στην Εκκλησιαστική Ιστορία αναφέρεται στην ἐπισκοπὴν τοῦ δεσπότου (εν προκειμένω την Αντιόχεια).

Σαφώς, η χρήση τής προσφώνησης ενδεικνύει ότι η σημασία «επίσκοπος μητροπόλεως» έχει περισσότερο βάθος και ότι στον 4ο αι. πρέπει να αναζητηθούν οι όροι που υπαγόρευσαν την εμφάνισή της.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.